Доставка

Доставка на поръчана стока се осъществява само на територията на Република България.
Доставката на поръчана стока се осъществява в рамките на три работни дни считано от уведомяването на клиента, че Дружеството е приело поръчката и е готово да я изпълни.
Дружеството поема ангажимент своевременно да уведомява клиента при възникнали непредвидени обстоятелства, които не позволяват извършването на доставката в срок.
Дружеството не носи отговорност при забава в доставката по вина на куриера и/или при неосъществяване на доставката поради грешно въведена информация от страна на клиента.
Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху клиента в момента, в който клиента или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме стоките.
Собствеността върху стоката се прехвърля с предаването й на клиента при условие, че цената на стоката е напълно изплатена. Получаването на стоката от клиента се удостоверява с подписването на транспортния документ, предоставен от куриера.
Всяка закупена от клиената стока му се изпраща с опцията „преглед и тест“. При приемането на стоката клиентът следва да я прегледа внимателно. При констатиране на външни видими дефекти или недостатъци по стоката клиентът, в присъствието на куриера, подписва протокол за щети, в който описва констатираните дефекти. В случай че клинтът приеме стоката без забележки, всички и всякакви последващи претенции за видими недостатъци по стоката ще се считат за неоснователни.

Меню